Alles over DiskIdee wat je nooit durfde te vragen

DiskIdee brengt sinds 1999 onafhankelijke en journalistieke testen, nieuws en achtergrondverhalen over informatica, telecommunicatie, audio, digitale fotografie, hifi, video en technologie.

Het gebruik van onze site houdt de aanvaarding in van onze gebruiksvoorwaarden die je hieronder vindt. Ben je het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden dan geven we je geen toestemming om DiskIdee te bezoeken.

Vorm | Inhoud | Gratis overnemen van inhoud | Adverteren | Contactinformatie | De makers | Hacking etc. | Copyright | Redactionele richtlijnen

Vorm

Bij het ontwerp van de site hebben we rekening gehouden met de volgende punten:

 • de pagina’s moeten zo snel mogelijk laden – we gebruiken daarom zo min mogelijk afbeeldingen, beperken de omvang van de tekst tot hapklare brokken en plaatsen zo weinig mogelijk advertentiebanners;
 • het onderscheid tussen advertenties en inhoud blijft altijd duidelijk;
 • voor het gemak van de gebruiker kan bij een test een link staan naar een on line winkel waar je dit product kunt kopen, maar deze externe partners hebben geen enkele invloed op de inhoud van de testen: dergelijk links staan even goed bij producten die we niet zo positief bespreken, ze dienen alleen voor het gemak van de gebruiker en verplichten hem of haar tot niets; diskidee ontvangt weliswaar een kleine vergoeding voor elk product dat op deze manier wordt gekocht, deze vergoeding helpt bij het onderhoud van de site;
 • de site kan volledig anoniem worden gebruikt; cookies worden voorlopig alleen geplaatst door die onderdelen van DiskIdee die gepersonaliseerd zijn – momenteel is dat alleen het geval bij ons forum (uitsluitend voor het inlogbeheer) en bij sommige advertentiebanners (je kunt deze laatste cookies trouwens gerust weigeren via de daartoe bestemde optie in je webbrowser of een speciaal programma voor cookiebeheer);
 • onze gebruiksvoorwaarden – ben je het er niet mee eens dan mag je deze site niet bezoeken;
 • alle teksten zijn ook beschikbaar in een e-mail- en afdrukversie (klik op de betreffende knoppen die je bij elk artikel vindt) – het is verboden onze copyrightvermelding te verwijderen van deze versies, maar je mag de informatie naar hartenlust doorgeven aan derden, zolang je onze gebruiksvoorwaarden niet met de voeten treedt.
Inhoud

Inhoudelijk gebruiken we dezelfde journalistieke deontologie als traditionele gedrukte kwaliteitsmedia. De redactie bestaat uit journalisten van beroep en werkt volledig onafhankelijk van de advertentiewerving en omgekeerd. Iedereen kan gratis testmateriaal aanbieden. De enige kosten die men moet dragen zijn het transport heen en terug naar de redactie. Hardware wordt altijd geretourneerd, software en boeken nooit. Testverslagen worden nooit vooraf voorgelegd aan de testdeelnemers, maar bij problemen nemen we wel altijd contact op met de technische dienst. Alle medewerkers houden zich aan onze redactionele richtlijnen.

Gratis overnemen van inhoud

We zullen steeds vervolgen bij ongeoorloofde overname van materiaal waar onze auteursrechten op rusten. Overname zonder toestemming houdt de aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden en tarieven in die u op eenvoudige aanvraag worden toegestuurd. Onze standaard tarieven worden automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van tweehonderd procent die samen met alle interesten verschuldigd zijn vanaf de vaststelling van de overname zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Meer informatie over wat mag en wat niet mag op Presscopyrights.be.

Adverteren

Redactie en advertentiewerving zijn bij DiskIdee volledig gescheiden, zoals het hoort. Het spreekt vanzelf dat de informatie die je op DiskIdee vindt, niet gratis is. Je ‘betaalt’ die vooral in de vorm van advertenties. Reclame is echter informatie en op een site zoals de onze geldt dat nog meer omwille van de gespecialiseerde inhoud. We proberen het aantal banners tot een minimum te beperken en ze zo klein mogelijk te houden. De banners hebben daarom nauwelijks invloed op de snelheid waarmee de informatie wordt ingeladen. Wil je echt geen reclame zien dan kun je natuurlijk altijd een filterprogramma installeren. Weet dan wel dat dit soort informatie waarschijnlijk niet gratis kan blijven. Aan jou nochtans de keuze.

Ben je geïnteresseerd om te adverteren dan kun je contact opnemen met Jozef Schildermans.

Contactinformatie

Je kunt de redactie contacteren via de reactiemogelijkheden bij elk artikel. Vragen kunnen we helaas niet individueel beantwoorden.

Wil je iets ter test aanbieden dan kun je e-mailen naar Jozef Schildermans. Op dat adres kun je ook terecht voor alle vragen over samenwerking, overname van materiaal, reclamecampagnes, enz. De redactie is in principe niet telefonisch bereikbaar.

De kleine lettertjes

Alle informatie © Copyright 1999-heden by Jozef Schildermans, Belgium.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een opslagsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle opinies in DiskIdee zijn deze van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de opinie van de uitgever. Hoewel DiskIdee met de grootste zorg wordt samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in DiskIdee. De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW tenzij anders vermeld. Het gaat om ons door de fabrikant meegedeelde richtprijzen of straatprijzen verzameld uit publiek toegankelijke prijslijsten. Hoewel we streven naar de juistheid van de opgegeven informatie aanvaardt DiskIdee geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd vermelde prijzen, technische gegevens en/of telefoonnummers. Fouten zullen we zoveel mogelijk rechtzetten.

Klik hier als je vermoedt dat er een copyright-inbreuk op onze site staat.

Click here to report alleged copyright infringment on this site.

 

Hacking etc.

De Belgische wet op de computercriminaliteit van 28 november 2000 voorziet strenge straffen voor iedereen die zonder toestemming wijzingen aanbrengt op een computersysteem. Voor het inbreken op een server en het wijzigen van gegevens zonder toestemming kun je straffen krijgen van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete. De uitgever van DiskIdee zal steeds juridische stappen ondernemen tegen eenieder die moedwillig inbreekt op onze servers en ongevraagd gegevens (zoals die van de enquête) wijzigt.

Redactionele richtlijnen

Een van DiskIdee’s kernbeloftes aan zijn lezers is dat de inhoud eerlijk, accuraat en ethisch zal zijn. DiskIdee kan alleen maar slagen als de lezers erop kunnen vertrouwen dat de gepubliceerde testverslagen, besprekingen en nieuwsberichten onpartijdig zijn en gebaseerd zijn op feiten en zorgvuldige analyse.

Op internet heeft een mediabedrijf de uitdaging gebruikers te brengen wat zij verwachten door gebruik te maken van de specifieke kracht van dat medium. Een deel van die kracht ligt in de mogelijkheid kopers en verkopers bij elkaar te brengen. Hierbij is het absoluut noodzakelijk dat de scheidingslijn tussen inhoud en handel helder blijft.

Om dat doel te bereiken onderschrijven wij enkele richtlijnen die onze geloofwaardigheid moeten hooghouden. Deze richtlijnen zijn gedeeltelijke geïnspireerd op die van de Amerikaanse internetuitgever C-Net. Ze zijn door ons aangevuld met richtlijnen die specifiek van toepassing zijn in Europa. De richtlijnen behelzen onderwerpen gaande van het ontvangen van giften of diensten door redacteurs en werknemers van DiskIdee, tot het onderscheid tussen redactionele inhoud en advertentie-inhoud:

 • DiskIdee haalt zijn inkomsten uit de verkoop van advertenties in de vorm van banners of andere advertentiemogelijkheden. Om verwarring te vermijden worden alle advertenties op DiskIdee duidelijk gescheiden van de redactionele inhoud.
 • Daarnaast haalt DiskIdee inkomsten uit partnerships met andere webgebaseerde diensten zoals on line winkels. Niettemin hebben deze partners geen enkele invloed op de inhoud van de redactionele teksten. Verwijzingen naar sites van partners zijn volledig vrijblijvend en worden gegeven voor het gemak van de lezer.
 • DiskIdee’s redactionele diensten zijn gebonden aan een strikte politiek van redactionele neutraliteit.
 • De medewerkers aan DiskIdee vermijden elke activiteit die kan uitgelegd worden als speculatie of misbruik van informatie die ze door hun werkzaamheden verkrijgen.
 • DiskIdee verlangt van al zijn medewerkers dat ze aanbiedingen weigeren die verkeerd uitgelegd kunnen worden door de schenker of die de indruk kunnen wekken dat DiskIdee zich verplicht aan de schenker. Dit omvat het aanvaarden van giften van meer dan nominale waarde, reizen en tickets voor evenementen. DiskIdee-medewerkers zullen alleen deelnemen aan georganiseerde persreizen als de organisatoren geen redactionele tegemoetkomingen verlangen. Dit houdt ondermeer in dat onze medewerkers hun eigen agenda samenstellen en niet noodzakelijkerwijze het voorziene programma (volledig) zullen volgen.
 • DiskIdee zal in het geval dat informatie niet door de redactie van DiskIdee werd opgemaakt dit duidelijk kenbaar maken bij publicatie.
 • Wij verbinden ons ertoe elke onjuistheid tegen feiten of interpretaties snel recht te zetten. Geen enkele onjuistheid die onder de aandacht van een redacteur of medewerker van DiskIdee gebracht wordt, mag in een artikel blijven staan. Alles van een verkeerd gespelde naam tot een grove nalatigheid zal gecorrigeerd worden in het originele bestand zodat geen onnauwkeurigheid in ons archief voorkomt. Wij zullen ook opheldering verschaffen bij een item waarvan de woorden aanleiding kunnen geven tot misinterpretatie, ook al bevat het item geen duidelijke onjuistheid.
 • Redactionele medewerkers vragen vaak producten aan voor een bespreking. Om de indruk te vermijden dat het ontvangen van deze producten een gift uitmaakt, mag geen enkele medewerker hardware langer houden dan zes maanden. Hardware die om een of andere reden niet terughoeft naar de fabrikant, moet ingeleverd worden bij het DiskIdee Archief en zal worden gebruikt om er compatibiliteits- en andere testen op of mee uit te voeren. Gratis accounts bij on line diensten moeten worden gesloten nadat de bespreking is verschenen. Software hoeft niet teruggestuurd te worden. In principe wordt de software opgeslagen in het DiskIdee Archief voor het uitvoeren van testen. Verouderde hard- en software uit het DiskIdee Archief wordt na verloop van tijd geschonken aan scholen of instellingen met een goed doel of verkocht via on line veilingen, waarna het geld wordt geschonken aan een goed doel.
 • DiskIdee kan doorlinken naar niet-DiskIdee inhoud die sommige lezers als aanstootgevend kunnen beschouwen. Het gebruik van een hyperlink betekent niet dat een bedrijf, product of opinie gesteund wordt. Het gebruik van een hyperlink betekent niet dat DiskIdee instemt met de inhoud waarnaar gelinkt wordt en houdt geen garantie in dat de inhoud accurate informatie bevat. Redacteurs van DiskIdee hebben geen enkele verplichting naar een site te linken.
 • Alle vermelde merk- en bedrijfsnamen blijven het eigendom van de eigenaar.

Meen je een inbreuk te hebben vastgesteld op deze redactionele richtlijnen, contacteer dan de hoofdredacteur.