Copyrights

Alle informatie Copyright © 1999-2023 by Jozef Schildermans. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een opslagsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle opinies in DiskIdee zijn deze van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de opinie van de uitgever. Hoewel DiskIdee met de grootste zorg wordt samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in DiskIdee. De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW tenzij anders vermeld. Het gaat om ons door de fabrikant meegedeelde richtprijzen of straatprijzen verzameld uit publiek toegankelijke prijslijsten. Hoewel we streven naar de juistheid van de opgegeven informatie aanvaardt DiskIdee geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd vermelde prijzen, technische gegevens en/of telefoonnummers. Fouten zullen we zoveel mogelijk rechtzetten.

We zullen steeds vervolgen bij ongeoorloofde overname van materiaal waar onze auteursrechten op rusten. Overname zonder toestemming houdt automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden en tarieven in. Onze standaard tarieven worden automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van tweehonderd procent die samen met alle interesten verschuldigd zijn vanaf de vaststelling van de overname zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Meer informatie over wat mag en wat niet mag op Presscopyrights.be.

Klik hier als je vermoedt dat er een copyright-inbreuk op onze site staat.

Click here to report alleged copyright infringment on this site.